תנאי שימוש

תקנון האתר
כללי:
1. האתר print3d.co.il משמש כפלטפורמת קבלת קבצים אדריכליים לצורך תיקונם והתאמתם ליצירת מודלים תלת ממדיים למדפסות המותאמות לכך ע"ג האינטרנט. 
2. מבחינה מסחרית משמש האתר פלטפורמה טכנולוגית למפגש רצונות שבין לשכות שירות המעוניינות להציע את שירתם בהדפסת מודלים אלו לבין ציבור האדריכליים המעוניין לקבל את השירות באמצעות אתר print3d 
3. הנך מוזמן לקחת חלק באתר בכפוף להסכמתך לתנאי הפרסום/שימוש. כל שימוש באתר print3d.co.il - ניתן בהתאם לתנאי השימוש שיפורטו להלן. השלמת תהליך הרישום לשירותי האתר, או כניסה כלשכת שירות מפרסם באמצעות הקשת סיסמא/שם משתמש פירושה מתן הסכמתך ואישורך כי קראת את האמור להלן, כי הנך מסכים לאמור בו, כי הינך מאשר/ת לקבל מאתר print3d.co.il  או מהמפרסמים באתר מידע פרסומי בהתאם לחוק הבזק תיקון 30א'. וכי הנך עושה שימוש באתר בכפוף לו. הנך רשאי כמובן שלא לסיים את הליך הרישום לאתר ובמקרה כזה לא תוכל להשתמש באתר או בחלקו לפי טיב העניין והקשרו. 
4. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. 
5. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
6. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
7. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
9. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
10. ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
11. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
12. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הגולש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
13. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
14. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
15. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
16. הנך מצהיר כי ידוע לך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
17. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
18. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
19. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
20. השימוש באזורים מוגבלים באתר (המחייבים שם משתמש/סיסמא)
באתר אזורים ממודרים המיועדים למשתמשים רשומים אשר הגישה אליהם מובלת לבעלי שם משתמש וסיסמא. המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. והוא יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכותו ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב לדווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.
מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטיות. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את מפעילי האתר מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.
21. הגבלת אחריות
מפעילי האתר, לרבות המנהלים, העובדים, ומי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או ללשכת שירות, ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש בתשתית האתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם. 
 הצהרת ושמירת סודיות :
מטרת האתר הינה לעודד שימוש בהדפסת מודלים פיזיים ומקשרת בין המשתמש לבין לשכות השירות.  כדי שנוכל לעשות כן, עבורך, תידרש בשלב ההרשמה למסור מידע שחלקו חובה (מסומן באדום). אינך חייב כמובן למסור את המידע, אולם בלא המידע- לא נוכל לספק את השירות. 
במסגרת השירות בו יועלה קובץ תכנון אדריכלי לאתר תתחייב החברה לאותו משתמש  שפרטיו רשומים לעיל ע"י חברת 3די.אמ.טי.פי בע"מ (להלן "החברה") כמפורט :
לשמור סודיות ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, נתון עיוני, מדעי או כל קניין רוחני אחר של המשתמש אשר ייחשף במסגרת השירות אותו הוא מקבל דרך האתר. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע". "החברה" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן:  א. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד. ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקיה. ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום ההתקשרות בין המשתמש והחברה. לחברה תהיה הזכות להשתמש בקובץ לצורך ביצוע עבודתה לרבות הדפסת מודל פיזי מהתוכניות שהועלו לאתר. 
22. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.


 


טל' 03-6473338
  אודות  |  תנאי שימוש